Estatutos

Marea Pontevedra é unha cooperativa democrática, cidadá e radical fundada co propósito de renovar o Concello de Pontevedra.

 

ESTATUTOS de MAREA PONTEVEDRA ( en siglas MA.PO )

PREÁMBULO

Vivimos tempos difíciles para a maior parte da cidadanía. A crise sistémica que estamos a vivir é aproveitada polos que nos gobernan para aplicar políticas de recorte de dereitos coa única intención de mellorar os beneficios e a situación dominante das grandes corporacións. Neste momento de colapso económico e político, cando a  miseria moral do actual modelo faise máis evidente, a situación da maioría social é cada día mais difícil, con cifras de desemprego, pobreza e exclusión insoportables; con intolerables recortes en ensino, pensións e dependencia; coa privatización da sanidade; con perda da vivenda por miles de cidadáns, e coa ameaza de desmantelar de vez os servizos sociais. Mentres, as elites do réxime non pairan de sorprendernos con novos e cada día máis vergoñosos casos de corrupción e cobiza.

Asistimos, por tanto, a unha crise global da que non poderemos saír aplicando as vellas receitas de crecemento especulativo, senón baseándonos nun novo modelo redistributivo no social e sustentable no ambiental.

Asistimos a un novo tempo político que nos fala dunha maior participación cidadá e dunha nova maneira de entender a política, ligada ás demandas reais da xente.

Pensamos que é o momento de abrir un proceso encamiñado á suma de forzas de cara ás eleccións municipais do ano próximo. Necesitamos un espazo de confluencia no que caibamos todos ao redor dun desexo común: acabar coas políticas ditadas polas elites e o poder económico e rescatar a democracia e a participación hoxe vixiadas tamén polos partidos que dominan o ámbito municipal.

Queremos un cambio cooperativo, porque non nos valen os modelos competitivos e agregativos da vella política, senón unha política da cooperación entre homes e mulleres libres e solidarios; cidadá, porque as persoas que nos representen serán elixidas en primarias abertas e con posibilidade de ser revogadas; democrático, porque o que está en cuestión son os nosos dereitos fundamentais; e radical, porque queremos un cambio nas políticas sociais, ambientais e de participación e transparencia en favor da maioría, sen renunciar ao dereito a decidir sobre todo o que nos afecta como colectivo e como persoas.

CAPÍTULO I.  FORMA, PRINCIPIOS E OBXECTIVOS

Artigo 1.-

MAREA PONTEVEDRA é unha cooperativa democrática, cidadá e radical fundada co propósito de presentar unha candidatura de unidade popular ás eleccións para renovar o Concello de Pontevedra. A pertenza a Marea Pontevedra implica respectar os acordos da súa asemblea e tódolos  membros obríganse a traballar por un cambio profundamente participativo no concello, posto que xa só vale a política mancomunada entre homes e mulleres libres e solidarios; a traballar por un cambio profundamente democrático, que comeza na mesma elección dos representantes a través dun proceso de eleccións primarias abertas á cidadanía; e máis a traballar por un cambio profundamente radical, concretado en políticas sociais, ambientais e de participación e transparencia en favor dunha ampla maioría.

A denominación do partido será MAREA PONTEVEDRA (en siglas MA. PO.).

Artigo 2.-

MAREA PONTEVEDRA postula a cooperación, a democracia e a xustiza social e ambiental como elementos básicos do seu pensamento e acción política.

Artigo 3 .- Ámbito e fins.

O ámbito de MAREA PONTEVEDRA é o do municipio de Pontevedra. MAREA PONTEVEDRA buscara acordos con outras iniciativas e partidos políticos democráticos e de esquerdas para abordar o cambio a niveis provinciais (deputacións), autonómico e estatal.

MAREA PONTEVEDRA só participará como tal en eleccións doutros ámbitos superiores en formatos similares de unidade popular participativa. De non ser así os seus membros a titulo individual poderán defender as candidaturas que consideren oportunas.

Os seus fins son contribuír democraticamente á creación dunha sociedade máis xusta e igualitaria desde a reivindicación e promoción da sustentabilidade e á defensa da soberanía dos pobos.

Artigo 4.- Domicilio.

O domicilio de MAREA PONTEVEDRA está en Pontevedra en rúa Cruz Vermella, 22, baixo CP 36002. O domicilio poderá ser modificado por acordo da Coordinadora Xeral co acordo da maioría dos/as asistentes.

O sitio web de MAREA PONTEVEDRA é mareapontevedra.org e o seu enderezo electrónico é mareapontevedra@mareapontevedra.org

Artigo 5.-

MAREA PONTEVEDRA é unha organización plural, aberta, instrumental ao servizo da sociedade, e que asume o principio de actuación en rede na relación con outras organizacións políticas ou movementos sociais -de calquera ámbito xeográfico ou material- e que ten como valores medulares da súa actuación a reivindicación do activismo e da ética.

Artigo 6.-

MAREA PONTEVEDRA adopta como principios organizativos a democracia participativa, o igualitarismo, a busca do consenso e a integración -con respecto ás minorías-, a liberdade, a cooperación e a fraternidade.

Nese sentido recorrerá á formula de referendos abertos aos simpatizantes para as decisións estratéxicas e elixirá os seus candidatos a concorrer ás eleccións mediante primarias abertas aos simpatizantes.

Elaborarase un regulamento para cada proceso de primarias, que terá que ser aprobado  nunha Asemblea Xeral  a proposta da Coordinadora Xeral.

Artigo 7.-

O emblema de MAREA PONTEVEDRA é un circulo azul coa ponte do burgo identificativo da cidade.

Artigo 8.-

MAREA PONTEVEDRA considera necesario impulsar alianzas sociais amplas para enfrontar as políticas do neoliberalismo. Ademais, aposta por alianzas sociais e acordos de gobernabilidade con outras forzas sobre a base de políticas que tendan a unha maior xustiza social e mais democracia.

Artigo 9.-

Para establecer alianzas electorais con outras forzas será competente a Asemblea Xeral. En calquera caso, as alianzas electorais nunca poderán entrar en contradición coas políticas de alianza definidas polo conxunto da organización en cada momento.

CAPÍTULO II.  DAS/OS ADHERIDAS/VOS E SIMPATIZANTES

Artigo 10.-

MAREA PONTEVEDRA contará con persoas asociadas que forman parte do partido, participan da súa actividade en función dos seus intereses e posibilidades e pagan unha cota anual que se fixe.

Ademais, contará cun censo de simpatizantes, cuxos/as compoñentes serán consultados/as para todas as decisións de transcendencia da acción política do Partido, podendo participar na vida interna do mesmo.

Artigo 11.-

A integración en MAREA PONTEVEDRA é individual. Poden integrarse todas aquelas persoas que asuman os presentes Estatutos. Todas as mulleres e homes, que residindo no concello de Pontevedra ou tendo vinculación laboral ou académica no  mesmo, de máis de 18 anos poden adherirse.

Artigo 12.-

Calquera militante do partido poderá cesar libremente no mesmo mediante a oportuna comunicación por escrito á Asemblea Xeral.

Artigo 13 .-

A integración será decidida pola Asemblea Xeral. De ser rexeitada a integración está deberá comunicarse coa motivación  correspondente á persoa que solicitou a integración, a efectos de que poida dirixirse á Coordinadora Xeral cando alúmenos un terzo das persoas asistentes á asemblea en que se adoptou a decisión, votará a favor da súa admisión. O acordo da Coordinadora Xeral -que deberá ouvir as explicacións da asemblea na que se acordou a non aceptación- é definitivo.

Artigo 14.-

Son dereitos das persoas adheridas:

 1. Expresar libremente as súas opinións e exercer o seu dereito á discrepancia.
 2. Participar na actividade política desenvolvida polo Partido.
 3. Participar activamente na toma de decisións en todas as estruturas de órganos de MAREA PONTEVEDRA dos que me for parte.
 4. Exercer o dereito de elixir e ser elixida para calquera responsabilidade.
 5. Facer propostas en todos os ámbitos e instancias en que participe.
 6. Ser informadas da actividade e posicionamentos de MAREA PONTEVEDRA.
 7. Acudir ao órgano encargado da defensa dos dereitos do afiliado.
 8. Ser ouvidas antes de serlle imposta calquera sanción e exercer o dereito a oporse a calquera medida disciplinaria que poida adoptarse na súa contra.
 9. Recibir apoio activo de parte da instancia que corresponda de MAREA PONTEVEDRA. no caso de problemas que poida suporlles a pertenza a leste.
 10. Exercer o seu dereito á obxección de conciencia en uso da súa liberdade individual.
 11. impugnar os acordos dos órganos do partido que estimen contrarios á Lei ou aos estatutos.

Artigo 15.-

Son deberes das persoas adheridas:

 1. Acatar os Estatutos de MAREA PONTEVEDRA e o Código Ético.
 2. Respectar as decisións valida e lexitimamente adoptadas por calquera instancia do Partido.
 3. Contribuír ao sostemento económico da organización, segundo o que se dispoña nos acordos que ao respecto adóptense.
 4. Participar na elaboración e aplicación da liña política de MAREA PONTEVEDRA.
 5. Ter un comportamento ético nas relacións cos compañeiros/as e a Organización e na actividade política que desenvolva.

Artigo 16.- Réxime disciplinario

As medidas sancionadoras que impliquen privación de dereitos dos/as adheridos/as só poden imporse mediante procedementos comparados, nos que se garanta os dereitos dos afectados/as o dereito a ser informados os feitos que dean lugar a tales medidas, o dereito a ser ouvidos/as con carácter previo á adopción das mesmas, o dereito a que o acordo que se adopte sexa motivado e o dereito a formular recurso interno.

O/a adherido/a que incumprise os seus deberes para co partido ou que coa súa conduta menoscabe ou atente contra os principios do partido será obxecto do correspondente expediente disciplinario no que se lle dará audiencia.

A Coordinadora Xeral, remitirá por escrito ao sancionado a apertura de expediente, tras pedir as aclaracións pertinentes e escoitar en audiencia aos afectados/as,  elaborará un ditame e/ou proporá unha proposta de mediación e resolución.

A Coordinadora Xeral nomeará unha persoa que se encargue de velar polos dereitos do sancionado e que terá que realizar un informe que se axuntará ao expedinte.

A proposta de sanción será comunicada pola  Coordinadora Xeral, nun prazo de 10 días, a persoa afectada dispón dun mes para liquidar recurso e facer alegacións ante a propia Coordinadora Xeral, que deberá resolver na primeira reunión que celebre. Contra o acordo da Coordinadora Xeral, cabe recurso no prazo doutro mes ante a Asemblea Xeral, que deberá resolver este recurso no prazo de 10 días. O acordo da Asemblea Xeral non ten apelación posible.

Artigo 17.-

As infraccións poden ser moi graves, graves e leves.

-Son infraccións leves:

 1. A falta de respecto e desconsideración con outras persoas no exercicio da actividade política.
 2. O incumprimento dos deberes que establecen os Estatutos e o Código Ético.
 3. As condutas descritas como infraccións graves ou moi graves, cando a súa transcendencia non sexa suficiente para consideralas como tales.

-Son infraccións graves:

 1. A ofensa persoal grave ou a agresión a outras persoas.
 2. A obstrución na aplicación das decisións lexitimamente adoptadas por MAREA
 3. A reiteración na comisión de infracción leve.

– Son infraccións moi graves:

 1. A reiteración na comisión de infraccións graves.
 2. Comisión de delitos.

MAREA PONTEVEDRA suspenderá preventivamente de militancia ás persoas adheridas se son imputadas en casos de corrupción.

Artigo 18.-

As sancións que poden imporse son amoestación (para infraccións leves), suspensión de militancia (para as graves) e expulsión (para as moi graves).

As infraccións prescriben nos seguintes prazos, contados sempre desde a comisión dos feitos: para as leves, 2 meses; para as graves, 3 meses; para as moi graves, 6 meses.

CAPÍTULO III.  DOS ÓRGANOS DE MAREA PONTEVEDRA

Artigo 19.-

Os órganos de debate, elaboración de liña política e adopción de acordos de MAREA PONTEVEDRA son a Asemblea Xeral, a Coordinadora Xeral e a Permanente.

Artigo 20.-

Nos órganos colexiados de MAREA  PONTEVEDRA de carácter deliberativo, os acordos adoptaranse por maioría, buscando a integración de posturas e sempre previo debate.

Artigo 21.- Da Asemblea Xeral

Conforman a Asemblea Xeral todas as persoas adheridas a MAREA PONTEVEDRA. Poden igualmente participar na mesma, sen dereito a voto, as persoas simpatizantes.

Decide as orientacións políticas da organización, aproba os cronogramas de actuación e aproba os orzamentos. Particularmente correspóndelle á Asemblea Xeral a aprobación e modificación dos Estatutos, a política de alianzas con outras forzas políticas e movementos sociais e cidadáns de calquera ámbito e aprobar a composición da Coordinadora Xeral.

As decisións adoptásense por maioría simples das persoas participantes, e sempre previo debate, con unha quenda libre e pechada de intervencións en cada punto da orde do día e co criterio de tratar de integrar posicións. De non aproximarse posicións poderase abrir unha segunda quenda de palabras antes da votación.

En caso de modificación de estatutos necesitarase maioría cualificada de 2/3.

A Asemblea Xeral debe ser convocada pola Coordinadora Xeral con polo menos 15 días de antelación á data da súa celebración. Constituirase cando a metade das persoas adheridas en primeira convocatoria ou cos presentes en segunda convocatoria.

A Coordinadora Xeral aprobará un regulamento para cada Asemblea Xeral, susceptible de ser emendado até o mesmo día da celebración da súa celebración. Corresponde á Coordinadora Xeral dirixir os debates da Asemblea, estando presidida polo Coordinador/a, e actuando de secretario de actas o responsable de Extensión e Organización. Poderase celebrar con carácter extraordinario cando así o solicite o 20% da militancia ou o 40% das persoas que conforman a Coordinadora Xeral.

A Asemblea Xeral, reunirase cunha periodicidade mínima cada tres meses para asuntos ordinarios e con periodicidade variable para asuntos de carácter extraordinario (balances, modificacións estatutarias, modificacións dous órganos), polo menos unha vez ao ano.

Artigo 22.- Da Coordinadora Xeral

A Coordinadora Xeral é o máximo órgano de decisión política entre asembleas, conformado por un máximo de 25 membros, elixidos por voto individual entre persoas que se postulen para ser membros de forma individual. Ás súas reunións poden asistir todas as persoas asociadas (con voz e sen voto). A duración do mandato dos seus membros é de dous anos.

A súa periodicidade será quincenal e será convocado polo Coordinador ou a petición do 30% dos seus membros, con unha antelación de mínimo tres días.

Inicia as súas sesións cando estean presentes a metade dos membros en primeira convocatoria ou cos presentes en segunda convocatoria.

Desde a Coordinadora Xeral habilitaranse os medios para o uso do TIC nos procesos asemblearios e de debate en todos os ámbitos, asegurando sempre a participación directa e persoal das persoas interesadas en facer uso das mesmas.

Desde a Coordinadora Xeral propiciaranse, con criterios de apertura e de participación da sociedade civil, os encontros de movementos sociais, apostando pola permanencia, dinamismo e regularidade dos mesmos.

A Coordinadora Xeral terá equilibrio de xénero, asegurando polo menos unha relación 40%/60% entre xéneros.

Garantísese o sufraxio libre e segredo na elección dos membros que comporán a Coordinadora Xeral. Se elixiran candidatos/as a través de primarias. Cada membro poderá elixir un máximo de 23 candidatos/as nunha única lista aberta (o Portavoz e a Vice-Portavoz son membros natos)

A Coordinadora Xeral estará presidida polo Coordinador/a, actuando de secretario de actas o responsable de Extensión e Organización, e os seus debates se desenvolverán punto por punto en quenda libre e pechada.

A Coordinadora Xeral dirixe a vida política do partido entre asambleas, ten competencia sobre todos os asuntos políticos, a excepción de decisións de modificación de estatutos, acordos electorais con terceiros ou cuestións que afecten á orientación estratéxica da organización reservadas á asemblea.

As decisións tomáranse por maioría simple.

 Artigo 23.- Das Portavocias e o Coordinador/a

O Portavoz e o Vice-Portavoz municipal, por ser portavoces de MAREA PONTEVEDRA, son membros natos da Permanente.

O Coordinador/a ostenta a representación legal de MAREA PONTEVEDRA e dos seus órganos xerais. Desenvolven tarefas de coordinación e impulso do traballo político da Coordinadora Xeral. O coordinador/a actuará como xerente executivo de MAREA PONTEVEDRA.

Artigo 24.- Permanente

A Permanente esta composta polo Portavoz e o Vice-Portavoz, como membros natos, e polo Coordinador (xerente-executivo), o Vice-Coordinador/a (programático), e outro cinco responsabilidades: Organización e Extensión, Administración e Finanzas, Comunicación e Redes, Recursos Materiais e Relacións Políticas.

Os seus membros teñen competencias executivas e técnicas derivadas das súas responsabilidades delegadas da coordinadora.

Tamén correspóndelle coordinar o traballo dos representantes institucionais.

A permanente se elixira en base a candidaturas encabezadas por un Coordinador/a en proceso de votación dentro da Coordinadora Xeral.

Renovarase cada dous anos como máximo.

CAPITULO IV. CARGOS PÚBLICOS DE MAREA PONTEVEDRA

Artigo 25.-

Os cargos orgánicos de MAREA PONTEVEDRA. son voluntarios e non remunerados.

O referente á remuneración dos cargos institucionais e/ou profesionais será regulado a través dunha Carta Financeira que será aprobada pola Coordinadora Xeral.

Artigo 26.-

Calquera membro poderá demandar no curso da Asemblea Xeral, e previa solicitude á Coordinadora Xeral da súa incorporación no punto da orde do día de pregos e preguntas, as explicacións que considere oportunas con respecto ás decisións tomadas por Marea Pontevedra.

Igualmente poderá demandar nese mesmo punto explicacións sobre as actuacións de calquer dirixente ou cargo público.

Regulamentariamente aprobarase o réxime de revogación dos cargos institucionais de MAREA PONTEVEDRA. Para que poida votarse sobre esta, deberá ser solicitado por un terzo dos/as adheridas/os e simpatizantes da circunscrición electoral que corresponda.

Artigo 27.- Eleccións de candidatos/as

MAREA PONTEVEDRA elixe todos os seus candidatos/as a cargo público por eleccións primarias.

Artigo 28.-

Os cargos públicos estarán suxeitos ao Código Ético elaborado pola Asemblea Xeral.

Non poderán estar nun cargo máis de dúas lexislaturas.

CAPITULO V. RÉXIME ECONÓMICO E PATRIMONIAL

Artigo 29.- Recursos Económicos

Os recursos financeiros de MAREA PONTEVEDRA estarán administrados pola Coordinadora Xeral baixo o principio de transparencia e no marco da lexislación vixente.

O partido poderá adquirir, administrar e enaxenar os bens e dereitos que resulten necesarios para o cumprimento dos seus fins. Os recursos económicos están constituídos por:

 1. as cotas e achegas da militancia;
 2. os rendementos do seu propio patrimonio;
 3. os créditos que se concerten;
 4. as herdanzas, legados ou doazóns que reciba;
 5. calquera outro ingreso que poidan percibirse conforme á lexislación sobre financiamento de Partidos políticos.

Artigo 30.- Patrimonio

MAREA PONTEVEDRA carece de patrimonio fundacional.

Artigo 31.- Procedemento de rendición de contas. Administración, fiscalización e control

A administración, fiscalización e control do réxime económico e patrimonial realizarase conforme ás seguintes normas:

A Asemblea Xeral aproba orzamentos e balances que presenta en nome da Permanente o seu responsable de Administración e Finanzas. O exercicio económico terá un ano de duración: entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de cada ano.

Marea Pontevedra remitirá anualmente os balances contables ao tribunal de contas dentro do prazo legalmente establecido na Lei Orgánica 6/2002.

Artigo 32.- Réxime documental. Deberes contables

MAREA PONTEVEDRA levará, ademais do Libro de afiliados/as, os Libros de Actas, de Contabilidade,  de Tesouraría, e de Inventarios e Balances, cuxo contido será fixado regulamentariamente, de xeito que se poida en todo momento coñecer a situación financeira.

O responsable de Administración e Finanzas será o responsable económico-financeiro do partido que será elixido cando se proceda á elección da Permanente pola Coordinadora Xeral.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria 1.- Modificación dos Estatutos

Para a modificación dos Estatutos de MAREA PONTEVEDRA, requírese a aprobación por 2/3 dos votos válidos emitidos no marco dunha  Asemblea Xeral, sexa esta ordinaria ou extraordinaria.

DISPOSICIÓNS FINAIS

Disposición final 1.-

MAREA PONTEVEDRA poderá disolverse por calquera dos seguintes casos:

 • nos supostos determinados pola Lei Orgánica 6/2002, de 27 de xuño;
 • por decisión da súa Asemblea Xeral, convocada con carácter extraordinario, e por decisión dos/as 2/3 dos/as asistentes.

Unha xestora encargarase da liquidación do patrimonio hóubose e das contas que serán liquidadas e fáciles únaa a unha organización afín.

Disposición final 2.-

Non no regulado nos presentes estatutos estarase ao disposto ao que determine a lexislación vixente sobre partidos políticos.


DOCUMENTOS

Manifesto de Marea Pontevedra.

Protocolo organizativo de Marea Pontevedra.

Regulamento de primarias de Marea Pontevedra.